Meyve Suyunda Kalite Kontrolleri

1. Duyusal Testler ( H.U.DAEPP )

Ürün kalitesi önemli bir pazar faktörüdür. Meyve ve sebze suyu üreticileri de ürünlerinin kalitesini düzeltmek veya en azından olduğu gibi muhafaza etmek zorundadırlar. Ancak, kaliteli ürünlerle Pazar istekleri korunur veya yeniden sağlanabilir.

 

Fakat yalnızca kaliteli bir ürün elde etmek yeterli değildir.

Üreticiler bir taraftan ürün

kalitesini değişen tüketici isteklerine de uydurmalı diğer taraftan da buna bağlı olarak ürünün kalitesini sürekli kontrol etmelidirler.

Yalnız bir defa düşük kaliteli bir parti ürünün piyasaya çıkarılması tüketiciyi kızdırarak firmanın adı açısından kötü sonuçlar verir.

Böylece yılların çalışması kısa süre içerisinde değerini kaybeder ve işletmenin geleceğini de olumsuz yönde etkiler.

 

Analitik kalite kontrolleri konusunda metot yönünden önemli gelişmeler kaydedildiği halde organoleptik veya degütasyon metotları bugünde işletme kalite kontrolünün temelini oluşturmaktadır. Dilimizde organoleptik değerlendirme, duyusal panel, panel testi, subjektif test gibi deyimler duyusal değerlendirme ile eş anlamda kullanılmaktadır.

Kimyasal ve fiziksel analitik yöntemler objektif ve kesin sonuçlar vermekle beraber sürekli kontrollerde pratik olarak uygulamaları güçtür ve ayrıca tüm tat ve koku bozuklukları analitik olarak incelenememekte, ancak tadına bakılmakta ve öncelikle de içilmektedir.

 

Birçok bilimadamı tarafından kimyasal ve/veya fiziksel verilerle organoleptik analizler arasındaki kolerasyon ilişkileri araştırılmaktadır. Örneğin elma sularında aroma, şeker miktarı ve şeker-asit oranı organoleptik kaliteyi etkilemektedir ancak bunun için de hammadde ve işleme yöntemleri farklı olmamalı, mikrobiyolojik metabolitler veya diğer kirlilikler de söz konusu olmamalıdır.Bununla beraber analitik olarak ölçülebilen renk, berraklık veya bulanıklık derecesi, şeker miktarı, asit miktarı gibi meyve suyu özellikleri kimyasal veya fiziksel yöntemlerle saptanmalı organoleptik olarak değerlendirilmemelidir.

 

Beş duyu organı olan görme, koku, tat dokunma ve az miktarda da duyma ile yapılan ürün kontrolleri gıda ve içeceklerin incelenmesinde büyük önem taşırlar. Bu analizlere duyusal veya organoleptik(sensorik) testler adı verilir ve gereken titizlikte uygulandığında hızlı ve duyarlıdırlar (Acar, 1987).

 

1.1. Duyusal Testlerin Temel Kuralları

1.1.1. Tanımlamalar

 

Duyusal testler, organların alma, tanıma, yerleştirme, tutabilme, tekrar verme ve değerlendirmesini kapsar. Organoleptik terimi daha ziyade sensorik analizlerin bir ön aşaması olarak bilinmektedir.

Degüstasyon seti, bir degüstatöre aynı anda verilen degüstasyon örneklerinin tümüdür. Degüstatör grubu veya panel, belli bir degütasyon için yetiştirilmiş deneyimli kişilerdir (Acar, 1987).

 

Eşik Değerleri

Absolut eşik değeri : Bir substansın bir örnekte saptanabilen en az miktarı.

Fark eşik değeri : Belli bir substansın bir örnekte doğru olarak tanımlanabilen en az miktarı

Flavor: Ağız ve burun tarafından alınan duyu olarak tanımlanabilir.

İndentifikasyon eşik değeri : Bir substansın, bir örnekte doğru olarak identifiye edilebilen en az miktarı.

Tat : Dilin tat alma organelleri tarafından alınan duyuların tamamıdır.

Kalan tat : Yutma ve tükürme sonunda hissedilen tattır.

 

1.1.2. Degüstasyon Odası ve Çevre

 

Duyusal testler kiler, işleme veya dolum odasında yapılmamalı, temiz havalanabilen bir odada gerçekleştirilmelidir.Degüstatörlerin

birbirini görmeyecek şekilde bulunmaları birbirlerini etkilememek açısından önem taşır. Test odası için optimum sıcaklık 200C ve nisbi nem ise % 70-85 olmalıdır. İçeceklerde renk değerlendirmesi için parlak olmayan ışık veren lambalar veya renkli ışık uygundur. Bazı testler içinde siyah renkli bardakların kullanılması uygundur (Acar, 1987).

1.1.3. Örneklerin Hazırlanması

 

Degüstasyon örneklerinin sayısı uygulanan degüstasyon yöntemine ve degüstatörlerin yeteneğine göre değişir. Degüstasyon seti sayısının 3-5’den fazla olması sonuçların doğruluğunu azaltır. Örnek miktarı yeterli olmalı (2-3 yudum) ve birbirleriyle kıyaslanacak örneklerin miktarı da aynı olmalıdır. Ürün sıcaklığı yükseldikçe düşük sıcaklıklara göre özellik ve hatalar daha iyi algılanır. Meyve suları için normal durumda 15-180C önerilmektedir.

 

Bir degüstasyon setinde örnekler psikolojik nedenlerle birbirini takip eden rakamlarla ve alfabetik sıra takip eden harflerle işaretlenmemelidir. Rastgele yapılan bir işaretleme test yapan kişiyi olumsuz etkiler. Degüstatörler degüstasyonun amaç ve hedefini bildikleri halde örneklerin sıralanması konusunda bilgi sahibi olmamalıdırlar. Bu bakımdan örneklerin hazırlanması ayrı bir odada yapılmalıdır (Acar, 1987).

 

1.1.4. Degüstatörlerin Seçimi ve Eğitimi

 

Duyusal testler insan ‘ölçü aleti’ ile yapılmaktadır. Bazıları örneklerde bir substansın çok düşük konsantrasyonlarını saptayabilir, bazıları ise ürünü üretim tekniği açısından objektif olarak değerlendirebilir, bir kısım insanlar da üründe tüketici isteklerine göre bir değerlendirme yapabilirler. Bu yetenekler bazı hallerde çok yararlı olduğu halde bazen de hiç işe yaramayabilir. Bu nedenle degüstatörlerin degüstasyon yöntemleri ve ürün konusunda hazırlanmaları ve test edilmeleri gereklidir.Genel olarak bir allround test grubu bulunmamaktadır.

 

Farklılık testleri için bilimsel olarak ürün değerlendirme, pratik, deneyim, duyusal hassasiyet ve metot ile ilgili ön çalışmalar önemlidir. Buna karşılık tüketici testlerinde çok sayıda deneyimsiz tüketici ile çalışmak daha uygundur. Bu bakımdan birinci grupta yer alan testlere objektif veya analitik testler ikinci gruptakilere de subjektif veya hoşlanma testleri adı verilmektedir.

 

Degüstatörlerin yaşı ve cinsiyetinin duyusal yetenek ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Gençlerde duyular biraz daha hassas olmakla beraber yaşlıların da deneyimleri fazladır. Sezgili ve teorik tipler rasyonel tiplerden daha iyi testçi olup daha yüksek eşik değerleri gösterirler. Soğuk algınlığı olan ve stresli testçilere bu testler yaptırılmamalıdır. Kapsamlı istatistik incelemelere göre sigara içen veya içmeyen kişilerin arasında duyusal yetenekler bakımından bir farklılık bulunamamıştır ancak degüstasyon odasında sigara kesinlikle içilmemelidir.

 

Deneyimlere göre degüstatörlerin en uygun olduğu zaman öğleden önce ve fazla erken veya geç olmayan öğleden sonra saatleridir. Ayrıca geniş kapsamlı degüstasyonlarda testçilerin dinlenmeleri için muntazam ve önceden planlanan aralar verilmelidir. Arasıra beyaz ekmek yenilerek veya su içilerek duyarlılığın artması ve uzun süre devam etmesi veya rejenere edilmesi sağlanır (Altuğ, 1995).

 

Degüstatörlerin yüklerini hafifletmek için sorular yazılı olarak ve mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır bir form halinde verilmelidir (Acar, 1987).

 

1.2. Degüstasyon Yöntemleri ve Değerlendirme

 

Genel olarak objektif, analitik ve subjektif hoşlanma testi olmak üzere bir ayırım yapılmaktadır. Metot grupları birbirlerinden soruların yöneltilmesi ile degüstatör grupları yönünden ayrılmakta olup sonuçların değerlendirilmesi ve temel metodları farklı değildir.

İstatistik değerlendirme yardımıyla bir duyusal test sonucunun objektif olarak birşey ifade ettiği veya tesadüf olduğu saptanabilmektedir. Matematiksel istatistik, degüstatörlerin seçiminde eğitiminde ve degüstasyon sonuçları değerlendirilmesinde büyük önem taşımaktadır.

 

İstatistik olarak bir tek sonuç fazla bir şey ifade etmediği için mümkün olduğunca fazla değerlendirme gözönüne alınmalıdır.

Değerlendirmeler ne kadar benzer ise olasılık ihtimali de o kadar azdır. Sonuçların önemliliği de o ölçüde artar. Ancak tam bir doğruluk çok fazla değerlendirmenin birbirinin aynı olduğu durumda elde olunur.

Doğal olarak bu duruma pratikte hiç rastlanılmamaktadır. Bu durumda önemlilikte %100 olacaktı.

 

Bir değer ancak 100 durumda p defa veya daha az sayıda tesadüf olması halinde veya diğer bir deyimle 100 incelemeden 5 tanesi tesadüf p= % 5 olması durumunda, signifikant veya istatistik önemlidir. Çoğunlukla duyusal testlerde % 5 p değeri yeterlidir. Bazen çok önemli değerlendirmelerde p değerinin %1 veya %0.1 olması gerekli olabilir.

Bu durumda önemlilik %99 veya %99.9 olur. Degüstasyon sonuçlarının önemlilik yönünden incelenmesi ise x2 – (C hi – kare) veya t testi uygulamasıyla yapılır (Acar, 1987).

 

1.2.1. Farklılık Testi

 

Bir Örnek Yöntemi

 

Test yapan kişiye degüstasyon başlangıcında birbiri ardına birkaç defa bir şahit örnek verilir. Bu örnek yeterince tanındıktan sonra istenilen sıra ile diğer örneklerin tatbikatı yapılır. Testi yapan kişiden her örneğin şahit örneğe benzeyip benzemediğinin belirtilmesi istenir. Verilen her örnek için şu soru sorulur; ‘Bu şahit örnek midir ?’ (evet ? / hayır ?) ?.

 

Bu yöntem özellikle işletmede yapılan basit kalite kontrollerinde uygulanır. Böylece ürünün aynı özellikte olup olmadığı ve ani bir değişimin, mesela yabancı tat veya kokunun ortaya çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.

 

Üçgen Yöntemi

 

Her degüstatöre iki tanesi birbirinin aynı olan 3 örnek verilir. Örnek sıralamasının böylece 3 olasılığı bulunur. ABA ,AAB , BAA.

Degüstatörün ilk görevi birbirinin aynı olan iki örneği bulmaktır.

Ayrıca farklılıgın türü ve büyüklüğü veya tercih edilen örnek sorulur.

Bu yöntemde degüstatör geriye dönüp örneğin tadına tekrar bakabilir.

Soru kağıdındaki üç soruyu degüstatör yazılı olarak cevaplandırmalıdır.

 

Bu sorular şunlardır;

1.Birbirinin aynı olan örnekler hengileridir? (İşaretleyiniz) 2.Aralarındaki fark nasıldır? (En sondaki kolona dipnottaki sayıları

1-3 yazınız.)

3.Hangi örneği tercih edersiniz ? ( işaretleyiniz)

 

Normal şartlarda şahit örnekten farklılık, farklılık arttıkça fazlalaşmaktadır.

 

Tablo 13. Üçgen Yöntemi için Degüstasyon Formu Örneği

Tarih Ürün Degüstatör

Degüstasyon

Seti No. Benzer Örnekler

Sol Orta Sağ Tercih Edilen Örnek

Sol Orta Sağ

PUAN

 

İki Örnek Yöntemi

 

Burada degüstatöre biri şahit örnek olan 2 örnek verilir ve iki örnek arasında farkın bulunup bulunmadığının saptanması istenir. Soru şöyledir; verilen örnekler birbirinden farklı mıdır? (evet ? / hayır

?) ?. Ayrıca bu yöntemde, farklılık ne kadardır? hangisini tercih edersiniz? gibi sorularda sorulur.

 

Duo – Trio Yöntemi

 

Bu yöntem, iki örnek ve üçgen yöntemlerinin bir kombinasyonudur.

Degüstatöre önce şahit örnek 0 verilir. Daha sonra bilinmeyen bir dizide tekrar şahit örnek ve test örneği A verilir. Bu durumda 2 olasılık vardır. 0-0-A ve 0-A-0. Testi yapan kişinin görevi örnek A nın ikinci veya üçüncü olarak verildiğini saptamaktır ve şu soru sorulur; Hangi örnek değişiktir? Bu yöntemde tekrar geriye dönülerek degüstasyon yapmaya izin verilmez.Bu yöntem kalıcı tat komponentleri içeren içeceklerin duyusal karşılaştırmaları için uygundur.

 

İkili Karşılaştırmalı Örnekler Yöntemi

 

Bu yöntemin duo-trio yönteminden farklılığı, iki adet şahit örnek 01 ve 02 verilmesidir. Degüstatör, test örneklerinden hangisinin şahit örneğe benzediğini bulmalıdır. Soru şöyledir; Hangi örnek şahit örnek

01 ile ve hangi örnek 02 ile aynıdır? Bu yöntem koku testlerinde kullanılmaktadır.

 

Değerlendirme

 

Farklılık testlerinde degüstasyon sonuçları x2 testi ile değerlendirilir. Ancak burada farklılık ve hoşlanma testleri arasında bir ayırım yapılır.

 

Farklılık testinde (one tailed test) degüstatöre sorulan soru yalnızca komponent ile ilgili olup yaklaşık şöyledir: Bir farklılık var mıdır? Böyle bir soruya yalnızca bir cevap vardır. Buna karşılık kalite farklılık testinde (two tailed test) örneğin şöyle sorular sorular sorulur: Hangi örnek daha iyidir? Burada iki tane doğru cevap olabilir. Farklılık ve hoşlanma testinde önemlilik belirtilebilmesi için hesaplanan x2 değeri Aşağıda verilen değerlere eşit veya büyük olmalıdır;

 

Tesadüf Toleransı Kısa Tanımlama Farklılık

Tercih

P = % 5 *

2.71 3.84

P = % 1 **

5.41 6.64

P = % 0.1 ***

9.55 10.83

 

 

Eşik değeri tayini durumunda substanz için x2 değeri 2.71 olduğunda bir degüstasyon grubu tarafından istenilen farklılık saptanmıştır ve tesadufi hata %5 dir. Aynı şekilde kalite ile ilgili bir farklılıkta

x2 değeri 3.84 e ulaşır.

 

İki örnek yönteminde degüstatör iki olasılığa cevap verir, ve olasılık %50dir. Uygun x2 değeri de aşağıdaki formüle göre hesaplanır;

 

( l x1 – x2 l – 1 )2

X2 =

x1 + x2

x1 ; Örnek 1 için olumlu sonuç sayısı

x2 ; Örnek 2 için olumlu sonuç sayısı

x1 + x2 ; Test sayısı

x1 – x2 ; Absolut farklılık değeri (negatif olamaz)

 

Üçgen yönteminde önce birbirinin aynı olan örnekler sorulur. Testi yapan kişinin cevaplamada üç olasılığı vardır ve 2 örnek arasındaki farkın bulunmasında olasılık %33 1/3’dür. X2 değerinin hesaplanmasında aşağıdaki formülden yararlanılır;

 

( l 2×1 – x2 l – 1.5 )2

X2 =

2 ( x1 + x2 )

 

Her degüstasyonda yeniden bu hesapların yapılmaması için her degüstatör ve degüstasyon seti sayısına göre hesaplamalar yapılır. Bu hesaplamalardan yararlanılarak şahit örnekler arasındaki farklılığın önemliliği saptanır.

 

Belli örnekler farklı zamanlarda birbirlerinden bağımsız olarak yapılmış degüstasyonlarda kıyaslanacaksa tek tek sonuçlar basitçe toparlanarak x2 testi ile kontrol edilemez. Bu durumda herbir degüstasyondan x2 değerleri toplanır. Serbestlik derecesi (SD) degüstasyon sayısına uygundur. Tek tek degüstasyonlarda bir dizi sonucun homojen olup olmadığının veya diğer bir deyimle sonuçların tesadüfi olarak mı birbirlerinden sapma gösterdiklerinin kontrolü x2 dağılımı ile değerlendirilir. Bunun için tek tek x2değerlerinin toplamları arasındaki fark ve toplama sonuçların x2 değerleri hesaplanır. SD içinde fark oluşturulur. Eğer hesaplanan x2 değeri

(fark) önceden hazırlanıp sunulmuş olan x2 değerinden küçük ise tek tek degüstasyonların sonuçları homojendir veya tesadüfi olarak birbirlerinden sapma göstermektedirler (Acar, 1987)..1.2.2. Kantite – Kalite Testleri

 

Kantite – kalite duyusal testleri sınıfına giren tüm duyusal teknikler, üründe var olan tüm kalite karakteristiklerinin değerlendirilmesine olanak sağlar. Bu testler ürünler arasındaki farklılığı belirtikkleri gibi farklılığın ve beğeninin derecesini de saptayabilmektedirler. Sıralama, puanlama, hedonik – skala, seyreltme testleri, bu tip testlere örnek olarak verilebilir.

 

1.2.2.1. Sıralama Testleri

 

Bu tip testlerde degüstatörlere iki veya daha fazla örneğin birarada sunulabilme olanağı bulunmaktadır. Söz konusu testlerde herhangi bir kalite kriteri esas alınarak bu kriterin yoğunluluğunun azalması veya çoğalması ilkesine göre değerlendirme yapılmaktadır. Sıralama testleri, tüm test örnekleri arasında en iyi örneğin veya örneklerin seçilmesine de imkan sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde degüstatörlerin dikkatlerinin azalmaması için en fazla 6 örneğin sunulması önerilmektedir.

 

1.2.2.2. Puanlama Testleri

 

Puanlama testi, özel veya sayısal bir skala kullanılarak bir veya daha fazla kalite karakteristiğinin derecelendirme ve yoğunluğunu ölçmede kullanılan bir yöntemdir. Söz konusu yöntemde kullanılan skala tiplerinden bazıları nominal, ordinal, invertal ve oransal skalalar olarak tanımlanmaktadır.

 

1.2.2.3. Hedonik Skala Testi

 

Bu yöntemde jürinin sunulan örneği beğeni derecesi ölçüt olarak kullanılmaktadır ve sonuçlar beş veya dokuz beğeni dercesi üzerinden hazırlanan bir skala ile değerlendirilmektedir. Söz konusu skalalarda sözel veya yüzsel ifadeler kullanılabilmektedir.

 

 

1.2.2.4. Seyreltme Testleri

 

Bilinmeyen bir maddenin standart bir ürün içine karıştırıldığında saptanabilecek en düşük miktarını belirlemede kullanılır. Bu testler en düşük düzeydeki bir kompenentin seyreltilerek açığa çıkarılmasına; herhangi bir meyve suyu ürünündeki tağşişin subjektif yollarla saptanmasına yardımcı olmaktadırlar.Örneklerin seyreltilmesi ile karışımda maskelenmiş olan bazı maddelerin panelistler (degüstatörler) tarafından algılanmaları sağlanılabilmektedir (Altuğ, 1995).

“Meyve Suyunda Kalite Kontrolleri” üzerine 107 yorum

 1. Лаки Джет краш – игра, которая сделает твою жизнь ярче и наполнит ее адреналином. Научись прогнозировать и контролировать риск с игрой Лаки Джет – твой шанс выиграть крупную сумму на 1win.

 2. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 3. Hi there I am so glad I found your webpage, I really found you by mistake, while I was searching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb job.

 4. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 5. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 6. Ищете надежного подрядчика для устройства стяжки пола в Москве? Обращайтесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предлагаем услуги по залитию стяжки пола любой сложности и площади, а также гарантируем быстрое и качественное выполнение работ.

 7. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say that you’ve done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Chrome. Outstanding Blog!

 8. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Cheers

 9. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 10. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Cheers!

 11. You really make it seem so easy together with your presentation however I in finding this topic to be really something which I feel I might never understand. It kind of feels too complicated and very large for me. I am taking a look forward on your next publish, I will try to get the hang of it!

 12. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Cheers

 13. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

 14. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon.

 15. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 16. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 17. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 18. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 19. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

 20. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 21. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It seems like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Thanks

Bir yanıt yazın